Om Du har önskemål, tankar eller synpunkter som avser nedanstående, skicka ett mail till:

 

zokrates@mosslunda.com

Välkommen till Zokrates sanningar

 

Här nedan en enkel manual som med fördel kan användas för att driva till exempel "AB Sverige" på ett bättre sätt än vad som är möjligt med dagens regelverk.

 

Sverige-Manualen

Grundtanken med denna manual är att ge människorna tillbaka tron på rättvisa och ärlighet.

Att det ska löna sig att arbeta, samt att ärlighet varar längst.

 

Brottslingar som inte vill respektera dessa grundregler ska straffas hårt och tanken med straff är att det ska vara så kännbart att det blir avskräckande.

Personer som utför brott över huvud taget skall inte visas någon respekt alls och personer som utför grova brott ska behandlas som det avskum de är och ska inte ha några som helst mänskliga rättigheter.

Man ska gärna kunna behandla dessa individer med samma medel som de själva utsatt sina medmänniskor för. Om detta tillämpas så borde det rimligtvis ha en avskräckkande inverkan.

§ 1 Rätten till sin kropp

 

Varje människa har alltid ensam rätt till sin kropp.

Detta innebär t.ex. att varje kvinna helt och hållet själv bestämmer om hon vill göra abort. Varje människa bestämmer dessutom om huruvida hen vill vara homosexuell eller bi eller trans. Helt frivilligt för var och en, och andra människor skall respektera deras val.

§ 2 Föräldrar och barn

Föräldrar har ansvar för sina barn.

 

Varje förälder har fullt ansvar för sina barn. Det är förälderns ansvar att ge sina barn en kärleksfull och harmonisk uppväxt och att uppfostra sina barn till sociala individer som kan leva i ett samhälle. Barnen skall av sina föräldrar få lära sig vad som är rätt och vad som är fel så att de kan smälta in i ett samhälle och ta hänsyn till sina medmänniskor och visa respekt.

Föräldrarna har ansvar för sina barns handlingar och vad de hittar på tills de är fyllda 18 år. Om barnet skadar andra människor eller deras egendom skall föräldrarna ta ansvar och återställa vad som skadats helt och hållet. Om barnet åsamkar annan person skada eller orsakar skada på annan persons egendom skall således föräldrarna stå ansvaret och stå för alla kostnader i sammanhanget. Dessutom skall barnet, om det blir dömt i rätten, icke få lämplighetsintyg den dag de vill ha t.ex. körkortstillstånd. Indraget lämplighetsintyg kan åter utfärdas om barnet följt lagar och förordningar under tre år. Detta skall alltså innebära att om barnet hittar på något olagligt och döms igen så skall lämplighetsintyget dras in på ytterligare tre år. Om barnet är äldre än 15 år skall fängelsestraff kunna utdömas.

Föräldrar skall se till att deras ungdomar träffar andra ungdomar och att de kan skapa kontakter med andra även det motsatta könet. Dock skall föräldrarna se till att deras barn och ungdomar inte gör något olagligt eller blir inblandade i brottslig verksamhet.

§ 3 Arbete och inkomst

Ingångsjobb.

 

Med ingångsjobb menas arbetstillfällen för unga som vill och behöver komma in på arbetsmarknaden.

Här måste företag och andra arbetsgivare få möjlighet att erbjuda enklare jobb med låga löner, så kallade ingångslöner för nyanställda. Liknande det system som fanns i Sverige på 60-talet. Då företag kunde anställa s.k. springpojkar och flickor, för att de skulle utföra enklare tjänster åt företaget, detta kunde röra sig om t.ex. bankbud, postbud, städning och andra mindre kvalificerade arbetsuppgifter. När sen ungdomarna kommit in i rutinerna och man kände att de passade i gemenskapen, kunde de få allt mer kvalificerade arbetsuppgifter och därmed högre lön. Detta verkade som en sporre och ungdomarna kämpade på för att komma upp sig och stiga i "graderna".

I stort sett alla hade jobb och inget jobb var dåligt eller hade dåligt rykte. Skulle något företag utnyttja eller missgynna ungdomarna så spred sig ryktet omgående och nämnda företag fick dåligt anseende och den risken tog man inte som företagare.

 

Om ungdomar är intresserade av hantverk så ska de kunna erbjudas lärlingsplatser, där de får anställning mot en lägre lön under en fortbildning till exempelvis snickare, rörmokare, elektriker eller annat hantverk.

Samma system skulle t.ex. kunna användas idag åt invandrare eller nyanlända som vill komma in på arbetsmarknaden. Låg ingångslön, visa vad Du kan, skaffa vänner och skapa kontakter, jobba Dig upp och bli slutligen fri från bidragsgisslet.

Detta skulle dessutom få till följd att alla som har jobb och lön automatiskt betalar skatt, om än bara lite, och detta gynnar statskassan mycket bättre än socialbidrag.

§ 4 Barn och föräldrar

Respekt och motansvar.

 

Barn / ungdomar skall visa ansvar och respekt gentemot sina föräldrar under tiden för sin uppväxt och för all framtid.

Om barnet under uppväxten orsakar skada som dennes föräldrar tvingas bekosta, skall barnet ifråga snarast och efter förmåga åläggas att ersätta sina föräldrar för den skada de lidit. Om barnet inte gör detta frivilligt skall föräldrarna kunna lagsöka och på så sätt få hjälp att driva in de summor det är tal om. Skulden skall följa barnet tills den är till fullo betald.

§ 5 Kvinna och man.

Respekt m.m.

 

En människa får aldrig skändas eller utnyttjas av vare sig sin partner eller annan person. Vanligast är att kvinnor utsätts. Om en person skändar eller på annat sätt nedvärderar en person skall den skyldige åtalas och sedermera dömas till kännbara fängelsestraff.

 

Våldtäkt:

Man ska skilja på våldtäkt och grov våldtäkt. Denna skillnad skall åklagaren bestämma. Rätten skall till skillnad från idag helt och hållet gå på den utsatta kvinnans version, om det inte är uppenbart att hon ljuger.

En man skall aldrig kunna hävda att han har sovit när han begått en våldtäkt. Skulle en man försöka med detta som försvar, så ska han omgående undergå en rättspsykiatrisk undersökning och om han visar på sådana tendenser att han kan utföra något liknande ska han utan dröjsmål hållas inspärrad och vårdas på mentalsjukhus. Om han sen efter genomgången vård gör om handlingen skall han ovllkorligen kastreras, för undvikande av upprepning.

 

En kvinna som blivit våldtagen och känner skam över det inträffade, vilket är oerhört vanligt, skall omedelbart efter att dna-bevis eller liknande skaffats fram tilldelas den bästa advokathjälp som står att finna innan åklagaren bestämmer om det är tal om våldtäkt eller grov våldtäkt.

Rätten skall döma gärningsmannen till minst 8 års fängelse för våldtäkt. Om våldtäkten anses grov skall rätten döma till 16 års fängelse. Om förövaren efter avtjänat straff skulle återfalla och utföra en ny våldtäkt skall han dömas till ytterligare 16 års fängelse samt dessutom ovillkorlig kastrering.

Allt detta dels för att det skall vara ett straff och dels för att skydda allmänheten mot liknande illdåd.

 

Om det skulle vara tal om t.ex. en gruppvåldtäkt med exempelvis fem gärningsmän sä skall samtliga dömas till fem gånger det straff som en enskild gärningsman skulle dömts till. Om det är flera gärningsmän kan det aldrig bli tal om annat är grov våldtäkt och den högre straffskalan skall alltid användas.

Detta betyder med andra ord att, om fem gärningsmän genomför en gruppvåldtäkt skall samtliga fem dömas till fem gången 16 års fängelse, alltså 80 år. Efter avtjänat straff behöver man inte fundera på om huruvida gärningsmännen återfaller i nya brott, och samhället har beskyddats av den långa fängelsevistelsen.

Skulle någon av gärningsmännen uppge att han ej deltagit i gruppvåldtäkten ska han ha visat detta genom att aktivt ha gjort allt som står i hans makt för att förhindra det och hjälpt kvinna att komma undan eller aktivt påkallat uppmärksamhet eller ringt polisen. I annat fall är han lika delaktig som övriga och ska dömas enligt straffskalan.

 

Hedersrelaterade brott:

Om en kvinna utsätts för hedersrelaterat brott skall gärningsmannen omedelbart gripas och dömas till fängelse i omfattning som för våldtäkt, grova brott som för grov våldtäkt. Är gärningsmannen av utländsk härkomst skall han efter straffets avtjänande utvisas ur landet för all framtid utan möjlighet att återvända eller överklaga.

 

Olaga frihetsberövande:

Om t.ex. en kvinna hålls inspärrad eller inlåst av sin man, släkting eller annan person mot sin vilja skall gärningsmannen omgående gripas och straffas lika som för våldtäkt ovan. Om kvinnan desssutom våldtagits skall gärningsmannen dömas till dubbelt straff, 16 år alternativt 32 år om det varit tal om grova anklagelser.

§ 6 Bostad och bostadsbrist

Fördel av att vara född inom landet.

 

Alla skall i möjligaste mån erbjudas bostad. Bostadslösa s.k. uteliggare som är födda inom landet skall erbjudas bostad först. Personer som stått i lägenhetskö i sverige skall därefter erbjudas bostad förutsatt att de kan betala hyran. Nyanlända skall därefter erbjudas bostad. Dock skall alla som erbjuds bostad kunna betala den hyra som avtalas. Om en s.k. uteliggare som inte har ett jobb erbjuds bostad skall hen alltid avkrävas en motprestation. Kommunen skall kunna erbjuda enklare arbetsuppgifter som städning av offentliga ytor utomhus, eller annat enklare arbete. Sak samma gäller andra, t.ex. nyanlända som erbjuds bostad.

 

Nya bostäder bör gå att skaffa genom uppställning av tillfälliga baracker o dyl. Reglerna för bygglov ska i dessa fall inte gälla, utan det ska vara tillåtet för kommunerna att placera dessa baracker på platser som kommunerna själva anser lämpliga. Regler för billigare bostäder ska omgående tas fram och kraven på byggnader ska sänkas så att det går enklare att bygga billigare bostäder.

I dagsläget bromsas byggandet av orimliga krav på teknisk- och annan standard i nyproduktionen.

PBL ( Plan o bygglagen) skall omarbetas för att göra billigt byggande möjligt.

 

Nya bostäder, tillfälliga eller permanenta skall förvaltas av det allmännyttiga bostadsbolaget på respektive ort.

§ 7 Nyanlända / invandrare

Krav på motprestation.

 

Naturligtvis skall vi i Sverige hjälpa flyktingar som kommit hit och som sökt och blivit beviljade asyl.

Nyanlända som kommit till Sverige som flykting eller av annan anledning skall, när så är möjligt, omgående erbjudas att integreras i det svenska samhället. Barn i skolåldern ska sättas i svensk skola utan möjlighet till s.k. hemspråks-undervisning.

Tanken är att dessa individer snarast skall integreras i det svenska samhället, skaffa kamrater, umgås med svenska barn och då bör inte hemspråket komma till pass oavsett varifrån de kommer. Svenska ska vara det språk de ska använda i sverige. Om däremot föräldrarna vill undervisa sina barn i sitt hemlands språk så ska detta vara frivilligt, dock ska inte kostnader drabba kommunen i fråga.

Krav skall ställas på vuxna personer att de skall lära sig svenska språket omgående. Därför är det inte lämpligt att man, som idag "samlar" nyanlända i samma område då det med automatik blir så att de talar sitt hemlands språk med varandra och då tränas man inte att tala svenska.

 

Nyanlända till Sverige skall aldrig kunna ställa krav på var i landet de vill bo, utan de skall ovillkorligen acceptera den anvisade ort som invandrarverket eller migrationsmyndigheter väljer.

Om de inte kan eller vill acceptera denna ort ska de skickas tillbaka ut ur landet per omgående.

 

Vidare duger det inte att under lång tid, månad efter månad ge dessa flyktingar eller nyanlända socialbidrag. Därför måste man avkräva någon form av motprestation för sitt uppehälle. Man kan erbjuda enkla arbetsuppgifter så som städning längs vägar, gator och allmänna platser inom kommunerna, eller liknande. Man kan lotsa in dessa personer i olika utbildningar, och de kan slutligen kanske hitta ett jobb och förtjäna sitt levebröd själva.

 

Kvalificerad invandrad arbetskraft ska tas till vara.

§ 8 Polisens befogenheter

Man måste öka polisens befogenheter.

 

Om rättssamhället skall kunna fungera måste man se till att polisen får befogenheter att upprätthålla lag och ordning. I dagsläget tvingas polisen mer eller mindre bara stå och titta på när brott begås utan att ha rätt att ingripa.

 

Om polisen griper en person på bar gärning vid t.ex. ett inbrott, skall det räcka med polisernas vittnesmål för att fälla gärningsmännen. Dessutom skall polisen ha rätt att på platsen konfiskera de inbrottsverktyg eller liknande som gärningsmannen använder. Om ett fordon används som transportmedel av gärningsmannen skall polisen ha rätt att omgående och på plats konfiskera detta.

 

Inbrottstjuvar som kommer från annat land skall således bli av med både sina inbrottsverktyg och sina fordon. Personerna skall, efter rättegång och avtjänat straff, sättas på närmaste färja eller flyg tillbaka till sitt hemland. De ska själva stå för biljettkostnaden. Om personerna återvänder till Sverige och fortsätter sin brottsliga bana skall de straffas enligt svensk lag med kännbara fängelsestraff och därefter utvisas att aldrig få tillstånd att återvända till Sverige.

Skulle han trots utvisning ändå komma tillbaka och fortsätta sin brottsliga bana ska han dömas till ett synnerligen kännbart fängelsestraff.

 

Polisen skall ha tillstånd att använda sina tjänstevapen för att tvinga förövare att stanna eller låta sig gripas. Om så behövs skall poliserna få använda sina batonger till det de är avsedda. Dock får batonger aldrig användas mot huvudet utan enbart mot armar och ben allt enligt polisernas utbildning.

En polis skall aldrig kunna anklagas för övervåld så länge han eller hon utför sitt jobb och detta sköts på ett för stunden korrekt sätt. När och hur det är dags att använda våld avgörs av polismannen i varje enskilt fall.

En stökig brottsling kan alltså få ett eller annat blåmärke vid gripandet, men detta får han räkna med och inom kort kommer detta rykte att spridas så att alla som ens tänker på att begå brott i sverige är medvetna om att det kan uppstå blodvite eller brutna armar och ben om man åker fast.

 

Poliser som deltar i biljakt ska få utbildning i hur man prejar en jagad bil av vägen och man ska få använda sina tjänstevapen för att få stopp på vederbörande.

Detta ska kunna ske omedelbart efter att en biljakt upptagits i syfte att snarast få stopp på ekipaget innan andra personer kommer till skada.

 

Om en person grips och har vapen så ska detta vapen omedelbart konfiskeras och den gripne sättas i fängsligt förvar tills åklagare bestämt om huruvida han ska åtalas eller inte. Personen ska aldrig kunna erhålla skadestånd för tid han varit fängslad.

 

Det räcker således inte att polisen som idag säger: " fy på dig buse så får du inte göra igen" utan polisen ska ha rätt att ta i med hårdhandskarna för att få tjuven eller brottslingen till polisstation eller annan plats. Brottslingen ska kunna fängslas i väntan på rättegång och detta bestämmer tjänstgörande polisbefäl direkt vid gripandet. En brottsling skall alltså, inte som i dag, släppas efter förhör utan skall sitta kvar i häkte tills åtal kan väckas, eller annan åtgärd beslutas av åklagare.

 

Om en polisman däremot döms för att bevisligen ha brukat övervåld ska han omgående ställas till svars och entledigas från sin tjänst, eller möjligen omplaceras.

Regler för ingripande / övervåld finns i polisernas instruktioner och utbildning.

 

En brottsling som skadar en polis i tjänst skall, efter att dom fallit, automatiskt få sin strafftid fördubblad.

 

§ 9 Ersättning / skadestånd för felaktigt frihetsberövande

Skadestånd m.m.

 

En person som gripits "på bar gärning" för något brott skall aldrig kunna åberopa skadestånd för att hen suttit frihetsberövad i väntan på rättegång.

Likaså skall en person som anhållits "på sannolika skäl" aldrig kunna åberopa skadestånd för tid hen suttit anhållen och frihetsberövad.

§ 10 Läkare och sjukvård

Läkare skall inte skriva journaler.

 

Inom sjukvården i landet skall omgående anställas läkarsekreterare. Dessa skall sköta och skriva journaler m.m. Läkare skall sköta sitt jobb som läkare och detta kommer automatiskt omgående att minska vårdköerna.

 

Sjuksköterskor och undersköterskor m.fl. skall erbjudas rimliga löner så att de stannar kvar på sina jobb. Det får absolut inte förekomma att t.ex. sjuksköterskor erbjuds högre lön hos ett bemanningsföretag, som sen " hyr ut" sjuksköterskorna till landstingen mot skyhöga arvoden.

Kunnig personal skall anställas direkt av landstingen och inhyrd personal skall ej användas annat än i absoluta nödfall.

Kvalificerade chefer skall anställas och chefer som inte kan sköta sitt jobb skall omgående entledigas.

 

En chef ska kunna leda och fördela arbetet inom sin avdelning utan att behöva köpa in konsulttjänster eller s.k. ledarskapskonsulter, i annat fall är han inte kvalificerad nog för sitt jobb och då ska han omedelbart bort och ersö

ättas av en tillräckligt kunnig chef / ledare.

§ 11 Ansvar som vårdtagare

Vårdtagare har ett ansvar.

 

Vårdtagare som har en avtalad tid för undersökning eller behandling på en avdelning vid ett sjukhus eller lasarett skall av naturliga skäl komma till undersökningen i fråga. Uteblir man så skall man åläggas att betala för tiden som missas och således inte används.

Då ska det inte enbart bli patientavgiften som skall betalas utan det är den totala kostnaden för sjukhuspersonal m.m. som skall erläggas till landstinget.

Detta går ganska enkelt att räkna ut och det är av rent naturliga skäl eftersom i annat fall en annan patient kunnat bli undersökt istället. Kostnaderna finns ju hela tiden i vården. Detta skulle förkorta vårdtiderna drastiskt eftersom väldigt många uteblir från avtalade besökstider utan att behöva ange skäl. Personal och avdelningar står sysslolösa på grund av att tider bokats som sen inte används.

§ 12 Religion

Sverige har religionsfrihet.

 

I Sverige får man ha vilken religion man önskar. Alla är således välkomna med sin tro. Men i grunden är det svensk lag som gäller. Man kan alltså inte betvinga sin hustru eller sina barn och sen åberopa religionen. Svensk lag gäller och de regler som gäller i landet styr över andra religioner. Person med annan religion som inte kan acceptera detta har sin fulla frihet att lämna landet. Tron får man ha men man respekterar svenska ideologier som invandrare.

Man skall i sverige kunna ha t.ex. skolavslutning i kyrkan utan att ta hänsyn till andra religioner. Man ska kunna ha kristendomsundervisning och kunna sjunga kristna psalmer eller svenska sånger i skolan om man så önskar utan att ta hänsyn till andra religioner.

Med andra ord. Alla religioner är välkomna hit men man måste respektera den svenska traditionen. Detta betyder inte alls att man måste bli kristen eller "konvertera" till kristendomen.

Står man inte ut med det svenska sättet att leva så står det en fritt att återvända till sitt hemland igen, på egen bekostnad.

§ 13 Korruption / representation

Otillbörlig representation är att jämföra med korruption.

 

All form av korruption är enligt svensk lag förbjudet och skall stoppas.

Om ett företag eller myndighet upptäcks vara inblandad i korruption eller givande / tagande av muta skall vederbörande ansvarig chef ställas inför rätta. Om skadan drabbat allmänna medel skall ansvarig chef dömas att återbetala utdelat belopp till rättmätig ägare. Dessutom skall båda parter dömas till mycket kännbara straff. Man skall vid bestämmande av längden på fängelsestraff för en dömd person använda basbelopp som summa för årslön. ( exempel på beräkning se nedan ) Om en gärningsman döms skall mutans storlek divideras med aktuellt basbelopp. Då får man fram hur många år den dömde skall sitta frihetsberövad i fängelse.

 

Sak samma med otillbörlig representation. Om det gäller representation inom statliga verk, kommun eller landsting, skall ansvarig chef ovillkorligen attestera representationen och aktuell faktura före betalning. Om representationen anses otillbörlig eller ens inte helt acceptabel skall ansvarig chef avkrävas beloppet ur sin privata kassa, alternativt. skall summan dras från personens lön.

 

Alltså om t.ex. en muta betalats eller tagits emot med en summa av 500.000:- kronor, skall detta belopp divideras med basbeloppet f.n. 44.300:- kronor. Då får man fram att den ansvarige skall sitta av 11 år och tre månader i fängelse.

 

Om det i statliga verk, kommun eller landsting står inskrivet i regelverket att alkohol ej får förekomma vid representation så skall, om det visar sig att alkohol serverats, summan som avser alkoholinköp på fakturan avkrävas berörd chef och straff skall utdömas med ledning av ovanstående beräkningssätt med basbeloppet. Sak samma om det kommer att anses att representationen på annat sätt varit otillbörlig.

§ 14 Information till nyanlända

Omgående efter att nyanlända kommit till Sverige skall de, så som idag, informeras om sina rättigheter. Dessutom skall de informeras om sina skyldigheter. De ska informeras om hur man uppför sig i Sverige och hur man respekterar svensk lagstiftning. De ska informeras om religionsfriheten, men samtidigt huruvida man måste visa respekt mot svensk lag och att man aldrig kan hänvisa till sin egen religion angående hur man får behandla andra personer eller sina närstående. Man skall dessutom informera om att föräldrar har fullt ansvar för sina barn. Se § 2 ovan.

§ 15 Våld och personrån

Personrån är oftast mycket, både kränkande och psykiskt påfrestande för den drabbade.

Därför skall speciell hänsyn tagas till brottsoffret och förövaren ska straffas mycket kännbart.

Om en person blivit rånad på t.ex bil, kapital, eller annan egendom, skall förövaren omgående sättas i fängsligt förvar. Strafftiden räknas ut enligt § 13 ovan. Dessutom skall förövaren dömas till att återbetala aktuell summa till den drabbade. Han ska tvingas arbeta av skulden tills den är helt och hållet reglerad. Fängelsetiden får aldrig understiga 6 år. För grovt rån minimum 12 år.

Om t.ex. flera förövare hjälps åt att t.ex. råna en person eller ett företag ska de aldrig kunna skylla på varandra. Om en av dem döms så ska den eller de andra dömas till samma straff för att de inte stoppat gärningsmannen ifråga. Om någon av de inblandade uppger att han inte deltagit, skall detta endast tagas hänsyn till om han praktiskt gjort något för att stoppa det inträffade eller aktivt ringt polis eller på annat sätt påkallat uppmärksamhet. Dessutom skall de om de är t.ex tre personer om dådet, dömas till 3 gånger så långa straff, och om det.ex. är fem personer, till 5 gånger så långa straff. Sak samma vid andra våldsbrott.

§ 16 Standard i svenska fängelser.

Standarden i svenska fängelser ska omgående sänkas. Fängelsevistelse ska vara ett straff med avskräckande syfte och inte likna en hotellvistelse.

Stora celler ska delas upp i två mindre.

g nya fängelser måste byggas ska de byggas säkra med enkla. Betongbunkrar innehållande små celler och enkla rastplatser med högt taggtrågsstänsel runt och beväpnade vakter.

Om det dömts till livstidsfängelse, så ska de vara livstids fängelse och inget annat. Dels ska straffet vara avskräckande och dels, om man dömts till livstids fängelse, så ska allmänheten beskyddas och då duger det inte att internen släpps ut i det fria.

 

Maten i svenska fängelser ska vara av den enklaste sorten. Man kan generellt säga att maten som idag serveras på äldreboenden ska istället serveras till interner i svenska fängelser. Och vise versa. I vilket fall ska fängelsematen aldrig vara bättre än den sämsta maten vid äldrebende.

Billig enkel mat ska serveras till internerna. Maten ska dock vara näringsrik och nyttig. Dryck ska vara vatten utan kolsyra.

 

Sexförbrytare ska sättas i samma fängelser som övriga brottslingar.

 

En intern som skaffar t.ex. narkotika "från utsidan" och ertappas ska automatiskt få sin strafftid fördubblad.

 

Kortare interneringstid p.g.a gott uppförande ska maximalt kunna medföra en förkortning av strafftiden med 5 % av tiden. Om förkortningen avser medhjälp vid brottets utredning ska maximal förkortning av strafftiden uppgå till 10 % av den utdömda strafftiden.

 

Om en intern bråkar så ska isoleringscell användas oftare och under så lång tid att fängelseledningen anser vara nödvändigt i varje enskilt fall.

 

§ 17 Förseelser och lindrigare brott

Små s.k. vardagsbrott och trafikförseelser

 

Polisen skall tilldelas tillräckliga resurser för att även kunna och hinna hantera smärre förseelser. Man skall sträva efter en nollvision.

Många mindre förseelser upplevs mycket irriterande för den laglydiga allmänheten. Exempelvis bilkörning mot enkelriktad trafik, cykling på gångbana och cykling mot enkelriktat, bilkörning på gågator vårdslösa omkörningar felaktig parkering eller uppställning av fordon som ibland omöjliggör för t.ex. utryckningsfordon att kunna passera, snatteri m.m.

Här ska polisen ha resurser att ingripa och på plats bötfälla individen.

§ 18 Försvara sig själv och sin egendom

Att försvara sig själv och sin egendom kan aldrig vara straffbart.

 

Varje människa ska ovillkorligen ha rätten att försvara sig, och man ska även ha rätten att försvara sin egendom.

Om man blir angripen fysiskt så skall man ha rätten att göra allt som står i sin makt för att försvara sig.

Dock får man aldrig döda eller allvarligt skada en angripare eller inkräktare. Men om en angripare blir skadad, t.ex. bryter en arm eller ett ben eller revben, så ska detta inte anses som en allvarlig skada eller övervåld. Man får dock aldrig slå en angripare i huvudet. Man får gärna använda tillhyggen i den mån man har något till hands att försvara sig med, men man får inte använda sig av skjutvapen eller kniv.

Sak samma om det gäller försvarnade av egendom.

Om t.ex. en inbrottstjuv skadar sig vid ett pågående inbrott så ska lägenhetsinnehavaren, villaägaren eller företagaren aldrig kunna dömas eller ställas till svars eller dömas för vållande till kroppsskada.

Om en villaägare eller företagare gillrar en fälla för inbrottstjuven så ska denne aldrig kunna kräva skadestånd för eventuell skada. Sak samma gäller om en angripare befinner sig på privat område och där blir skadad av ägaren eller något föremål.

Straffet för stöld eller personrån skall vara synnerligen kännbart minimistraffet för t.ex. personrån skall vara 6 års fängelse, i grova fall skall straffet dubbla, alltså 12 år.

 

Grupper av invånare i t.ex. villakvarter, mindre byar eller liknande skall ha rätten att, om manså önskar, via grannsamverkan bilda så kallade "medborgargarden". Dessa medborgargarden skall alltid ha rätten att, om brottslingar dyker upp, försvara sin egen eller varandras egendom och hälsa. Man ska, utan att allvarligt skada en brottsling, få använda våld för att hålla brottslingen kvar tills polis anländer.

En ansvarig huvudperson skall utses i varje medborgargarde och denna person skall utbildas av polis eller annan kunnig person Ledaren skall därefter tillse att samtliga i hans grupp får information om gällande lagar och regler, så att inte lynchstämning får saker och ting att gå överstyr.

§ 19 Bedrägligt beteende

Att lura eller ljuga för att komma in t. ex. hos äldre personer.

 

Person som utger sig för att t.ex. vara elektriker som behöver komma in hos annan person, som utger sig för att komma från socialtjänsten eller liknande i syfte att komma in hos t.ex äldre personer för att tillskansa sig pengar, smycken eller värdesaker, skall gripas och sättas i fängsligt förvar i väntan på rättegång. Bedragaren skall kunna dömas till straff som är synnerligen kännbara. Minimistraffet för detta s.k. bedrägliga beteende skall vara 4 års fängelse. I grova fall, eller vid upprepade handlingar det dubbla, alltså 8 år i fängelse. Dessutom skall brottslingen alltid dömas att betala tillbaka allt stulet till offret.

§ 20 Kortbedrägerier / indentitetsstöld

Stöld av kreditkort, indetitetsstöld och liknande bedrägerier skall medföra långa fängelsestraff. Minimistraffet för liknande bedrägerier ska vara 6 år, dessutom ska bedragaren dömas att återbetala det de tillskansat sig genom bedrägeri.

Alternativt skall straffet bedömas enligt beloppsskalan i § 13 ovan, med basbelopp som riktmärke. Bankerna ska stå för förluster som drabbar konsumenten och bankerna ska ha full rätt att avkräva bedragaren återbetalning.

Kosumenten skall alltid vara skadeslös.

§ 21 Tulltjänstemän och deras befogenheter.

Tulltjänstemäns befogenheter skall vara samma som polisens.

 

Tulltjänstemän har tjänstevapen och de har polisiär utbildning, och därför ska de självklart ha samma befogenheter som poliser.

 

Det får t.ex. aldrig, som idag, kunna ske att tulltjänstemän som ser utländska fordon, skåpbilar och eller lastbilar som är lastade med stöldgods lämna landet utan de ska a ovillkorlig befogenhet att ingripa.

 

Tulltjänstemän ska ha befogenheter att kräva av chauffören att han eller hon uppvisar utförseltillstånd och eller kvitton på inköp för de varor eller maskiner som avses föras ut ur landet. Förare och fordon ska kunna kvarhållas till dess handlingarna kunnat verifieras.

Förare av dessa fordon ska aldrig kunna hävda att de har bokat färjebiljett och att de måste åka vidare utan att tulltjänstemän kan ingripa eller stoppa dem.

Tullen ska kunna kvarhålla fordon med förare tills tillkallad polis ankommit och om inte chaufförerna lyder order att stanna kvar, ska tulltjänstemännen ha full rätt att hindra färjan från att avgå genom att informera färjans befäl eller rederiet ifråga.

 

Brottslingar ska därefter kunna hållas i fängsligt förvar tills åklagare bestämt huruvida de ska åtalas.

Hur lång tid detta kan ta är upp till åklagaren att bestämma och förövaren ska aldrig ha rätt till skadestånd för tid de suttit anhållna före rättegång eller ens om det inte blir rättegång.

Brottslingarna ska därefter om det visar sig att de har tjuvgods i lasten, få sina fordon konfiskerade av polismakten.

Därefter ska de efter avtjänat straff sättas på första bästa färja tillbaka till sitt hemland.

§ 22 Terrorhandling o liknande.

Om person som åkt till Syrien , Irak eller liknande plats för att t.ex. ansluta sig till IS, Al Qaida eller liknande terrorverksamhet, och som kommer tillbaka till Sverige av en eller annan anledning, ska omedelbart fängslas och ställas till svars för sitt beslut att åka iväg och de handlingar han kan ha utfört.

Hans straff ska vara livslångt och han ska aldrig kunna komma ut i friheten igen.

§ 23 Övergrepp i rättssak.

Brottsling som hotar vittne eller som genom hot om repressalier mot ett vittnes familj skall omgående sättas i fängsligt förvar, dessutom skall han, efter att dom fallit automatiskt få sitt straff fördubblat.

Minimistraffet för övergrepp i rättssak skall vara 8 år.

Om brottslingen efter avtjänat straff på minsta sätt försöker straffa eller söka upp ett vittne, ska han sättas in i fängelse igen. Denna gång ska straffet som döms ut dessutom vara dubbelt så långt.

§ 24 Benämning av längden på strafftid

Alla tidsangivna straff skall ha en minimilängd.

 

Benämningen maxstraff ska tas bort.

 

Utdömda straff skall i första hand skydda allmänheten från liknande handlingar och strafftiderna vara så långa att de blir avskräckande.

Om en domstol anser att t.ex. ett brott istället för grovt är mycket grovt, ska strafftiden kunna ökas till en strafftid som rätten anser vara rimlig i förhållande till det utförda brottets karaktär. Detta bestäms i varje enskilt fall av berörd domstol.

 

I fall där brottslingen dömts till kastrering, t.ex. sexualbrott ska aldrig straffet kunna överklagas.

Man ska vid bestämmande av strafftid i rätten ta hänsyn till vilken skada den drabbade personen lidit av det som den dömde utsatt denne för. Många gånger kan ett brott skada en person för livet, fysiskt eller mentalt, och då ska inget annat än livstidsstraff utdömas.

§ 25 Övervakningskameror

Nya regler för övervakningskameror.

 

Lagen rörande övervakningskameror ska ses över och det ska bli fullt möjligt att för polisens räkning uppmontera övervakningskameror för övervakning av utsatta platser och stadskärnor.

Dock skall allmänheten eller privatpersoner först efter att ha ansökt och blivit beviljad tillstånd få uppmontera övervakningskameror liksom det system som finns idag.

Myndigheterna / polisen i första hand, ska kunna via bevakningscentraler kunna övervaka områden som anses känsliga eller brottskänsliga. Ett system liknande det som, med fördel, används i England ska bli fullt möjligt.

I England har dessa kameror varit till mycket stor hjälp vid identifiering av brottslingar och till mycket stor hjälp i rättsprocessen.

 

Personer som intet har att frukta eller som s.a.s. "har rent mjöl i påsen" behöver ju således inte känna oro över att bli övervakade eftersom det endast är personer med speciell utbildning som sköter övervakningen och dessa personer skall ha tystnadsplikt beträffande allt som upptäcks förutom rent brottslig verksamhet.

Man har hittills inte kunnat påvisa några bekymmer eller maktmissbruk i England eller i andra länder där övervakningskameror av detta slag är tillåtna tack vare att personalen utbildats och att de har tystnadsplikt..

 

Polisernas tjänstebilar skall dessutom utrustas med kameror vilka ska kunna styrka vad som föregår ett eventuelt ingripande.

§ 26 Tiggeri

Det skall vara olagligt att tigga efter gåvor och allmosor. Var och en måste skaffa ett riktigt jobb för att kunna försörja sig själv och sina närstående. Se § 3 ovan ang. ingångsjobb m.m.